Algemene Voorwaarden

Jij, de patiënt, en ik, de arts, spreken het volgende met elkaar af:

1. Behandeling en informatie

Vitaal & Vruchtbaar, Praktijk voor Integrale Voortplantingsgeneeskunde - is onderdeel van Inside Out Health. Je bent op de hoogte gebracht en je bent je bewust van het gegeven dat je behandeld wordt vanuit de kennis van de Integrale Geneeskunde.

De Integrale Geneeskunde hanteert de Nederlandse richtlijnen voor huisartsen aangevuld met internationale wetenschappelijke kennis en richtlijnen.

Je bent je ervan bewust dat de besproken diagnostiek en behandeling anders kunnen zijn dan die verricht door de huisarts, fertiliteitsarts of specialist.

De inhoud en omvang van het behandeltraject zijn afhankelijk van het pakket dat je al dan niet gekozen hebt.

Ik bespreek met je de reden van je aanmelding in mijn praktijk. Ik analyseer je problematiek en mogelijke oorzaken daarvan. Ik doe ook een voorstel voor behandeling en informeer je over de aard en het doel van de behandeling, de mogelijke gevolgen en/of risico’s en mogelijke alternatieven.

Ik zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed hulpverlenerschap uitvoeren. Voor mij geldt een inspanningsverplichting.

2. Informatie en medewerking

Jij geeft mij naar beste weten de informatie en medewerking die ik nodig heb voor het geven van een goede behandeling. Dit houdt in medicatiewijzigingen, laboratoriumuitslagen, brieven van specialisten, behandeling van huisarts, tandarts of fertiliteitsarts.

3. Dossier

Ik richt een dossier voor je in. Daarin neem ik eventuele uitslagen, correspondentie en andere stukken op, voor zover deze relevant zijn voor een goede behandeling. Op verzoek heb je inzage in je dossier, voor zover het informatie betreft over jou zelf.
Mijn persoonlijke aantekeningen maken geen deel uit van het dossier. Ik bewaar het dossier vijftien jaar of zoveel langer als dit op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is.

4. Geheimhouding

Ik zorg voor geheimhouding van jouw gegevens. Ik verstrek deze gegevens niet aan anderen, tenzij jij daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven, de wet een uitzondering maakt of er sprake is van een conflict van plichten.

5. Tarieven

Losse consulten

Het eerste consult bestaat uit twee delen:

  • Intakeconsult (45 minuten) 140 EUR
  • Behandelplan (1 dag na consult) 40 EUR

Het tarief voor een vervolgconsult van 45 minuten bedraagt 135 EUR. Ieder kwartier dat het gesprek korter of langer duurt, wordt naar rato gefactureerd.

Vitaal & Vruchtbaarpakketten

  • Individueel - 1000 EUR
  • Partners - 2000 EUR
  • Samen Alles-1-in - 4250 EUR

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van de pakketten.

6. Betaling

Een los consult wordt per keer gefactureerd. Deze factuur voldoe je, met inachtneming van de betalingstermijn, rechtstreeks aan Inside Out Health.

Bij afname van een pakket ontvang je de 25e van iedere kalendermaand een factuur die je, met inachtneming van de betalingstermijn, rechtstreeks aan Inside Out Health voldoet. Deze factuur kan daarna ingediend worden bij de zorgverzekeraar. Vergoeding is afhankelijk van je zorgverzekering. Een lijst met vergoedingen door verzekeraars is op verzoek in te zien.
In goed overleg kan een betalingsregeling getroffen worden.

Wanneer niet aan de (periodieke) betalingsverplichting wordt voldaan, kan ik besluiten de dienstverlening op te schorten tot het moment waarop alsnog aan de (periodieke) betalingsverplichting is voldaan.

Wanneer betaling ondanks de betalingsherinnering(en) overeenkomstig de daarop vermelde termijnen en gevolgen gedeeltelijk of geheel uitblijft, zijn vanaf een bepaald moment incassokosten verschuldigd en ben ik helaas genoodzaakt een incassotraject uit te besteden aan een externe partij.

6. Duur

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het behandeltraject. Na afsluiting eindigt de overeenkomst automatisch. De overeenkomst eindigt eerder door schriftelijke opzegging of indien één van ons komt te overlijden. Naar evenredigheid zal dan eeneindafrekening worden opgemaakt, rekening houdend met de ontvangen betaling(en). In die gevallen waarop evenredigheid van toepassing is, vindt (gedeeltelijke) restitutie plaats.

7. Verhindering

Mocht je verhinderd zijn, dan hoor ik dat uiterlijk achtenveertig uur voor het betreffende consult. Indien je een verhindering later meldt of wanneer je niet op komt dagen, heb ik het recht om het betreffende consult in rekening te brengen.

Mocht ik verhinderd zijn, dan zal ik dat jou op tijd, uiterlijk twee uur vóór het betreffende consult, laten weten. Bij overmacht kun je mij niet aansprakelijk stellen voor kosten of andere zaken ten aanzien van het betreffende consult.

8. Richtlijnen

Ik ben geregistreerd lid van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG).

Ik handel conform de professionele eisen en richtlijnen van de beroepsvereniging en de artsenfederatie waarbij ik ben aangesloten. Ik hanteer de richtlijn Online arts-patiënt contact van de KNMG. Op verzoek is deze richtlijn in te zien.

9. Klachten

Ik hoor het graag van je, als je ontevreden bent over de behandeling. Zouden wij daar samen niet uit komen, dan kun je een klacht indienen bij de MBOG. Mochten we er dan alsnog niet uitkomen, dan kun je de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB) inschakelen.

Het staat mij vrij om in goed overleg met jou in individuele gevallen van deze Algemene Voorwaarden af te wijken voor zover de wet dat toestaat.